Staż absolwencki

Na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2013 r., poz. 674) absolwenci uczelni wyższych zarejestrowani jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy, mogą w miarę wolnych miejsc, odbyć staż w Archiwum Państwowym w Siedlcach.  

W tym celu należy złożyć list motywacyjny oraz CV.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na staż/praktykę/wolontariat
w Archiwum Państwowym w Siedlcach

 Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Archiwum Państwowe w Siedlcach informuje, że:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Siedlcach z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 7, 08-110 Siedlce, tel. 25 632-25-74, fax 25 632-23-88, e-mail archiw@siedlce.ap.gov.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Milena Witowska,
  e-mail: iod@siedlce.ap.gov.pl.
 3. Dane osobowe kandydatek/kandydatów na staż/praktykę/wolontariat będą przetwarzane w celu realizacji praktyki/wolontariatu/stażu na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy – Kodeks pracy i aktów wykonawczych do niej, jak również  zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
 2. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 3. przenoszenia danych;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o staż/praktykę. Podawanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny. Udostępnienie adresu mailowego lub numeru telefonu usprawni realizację celu.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-10
Data publikacji:2015-11-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:18225